Metallitööde materjal, tööriistad, seadmed, kontori sisseseade jne tervikvarana

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 304 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:100 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 23:59
 
ManusSuurus
Varade nimekiri .xlsx29.41 KB
Ametlik Teadaanne

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TEADE

OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co korraldab kliendi käsundi alusel avaliku enampakkumise. Enampakkumisel realiseeritakse OÜ-le Metallehitus (registrikood 12204127) kuuluvad vallasasjad (metallitööde materjal, tööriistad, seadmed, kontori sisseseade jne) tervikvarana, mis on koormatud üürileandja pandiõigusega.

Tervikvara alghind on EUR 100 000. Vara müüakse üksnes tervikvarana.

Enampakkumisel oleva vara nimekirja ja piltidega saab tutvuda keskkonnas www.varad.ee või OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co ruumides asukohaga (Kentmanni 4, 10116 Tallinn).

Vara omanikuks on OÜ (registrikood 12204127), kuid vara on koormatud Oniar OÜ kasuks üürileandja pandiõigusega ja on Oniar OÜ otseses valduses. Enampakkumisel vara müügi alused tulenevad asjaõigusseaduse §-st 294 ja selle kohaselt on vara omandi üleandjaks OÜ Metallehitus (mitte pandipidaja Oniar OÜ ega enampakkumise läbiviija).

Enampakkumisel müüdav vara asub ja on hoiustatud Rapla maakonnas, Märjamaa vallas, Märjamaa alevis.

Vara müüakse "nagu on" põhimõttel, st enampakkumise läbiviija ega pandipidaja ei vastuta vara puuduste eest, k.a vara õiguslike ja füüsiliste puuduste eest, täpse koguse, nimetuse, erinevatele nõuetele (k.a ohutusnõuetele) võimaliku mittevastavuse eest, vara tavalisel otstarbel kasutamise võimatuse eest, kolmandate isikute õiguste püsimise eest jms.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra ja kvaliteedi hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et enampakkumise läbiviija on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud puuduste) eest ja enampakkumisest osavõtja soovib osta antud vara just sellisena nagu see on ja ostjal puudub õigus nõuda mistahes müügihinna alandamist või kahju hüvitamist ning ostja soovib osta just taoliste omaduste ning võimalike kvaliteedi puudustega vara ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Avalik enampakkumine toimub kirjalike ostupakkumistena. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@eversheds-sutherland.ee pealkirjaga „Enampakkumine 140120" hiljemalt 18.02.2020 kell 23:59. Lisaks tuleb tasuda tagatisraha 10 000 eurot OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co kontole EE072200 2210 1386 4232 (Swedbank). Pakkumine loetakse tehtuks vaid tagatisraha laekumisega eelnimetatud kontole hiljemalt 18.02.2020 kell 23:59. Tagatisraha maksmisest on vabastatud pandipidaja.

Ostupakkumise esitaja avaldab pakkumises alljärgnevad andmed ning kinnitused:

1) pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi ja elu- või asukoha aadress;

2) ostetava vara eest pakutavat ostuhinda numbrite ja sõnadega;

3) pakkuja kinnitust selle kohta, et ostab vara niisugusena, nagu see on, ning loobub kõigist võimalikest vastuväidetest ja nõuetest, mis võivad tuleneda vara võimalikest puudustest või mittevastavusest pakkuja ootustele;

4) pakkuja kinnitust selle kohta, et ta nõustub käesolevas enampakkumisteates avaldatud tingimustega;

5) pakkuja e-posti aadressi, millisele saata teateid seoses enampakkumisega.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, eeldusel, et ta tasub ostuhinna (millele lisandub käibemaks) tähtaegselt. Ostuhinna tähtaegse tasumisega hilinemisel on pandipidajal õigus pakkumine tagasi lükata ning müüa vara paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujale või kuulutada enampakkumine nurjunuks. Võrdsete pakkumiste korral eelistatakse varasemat pakkumist. Pandipidajal on õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ning parima pakkujaga tehingusse mitte astuda ka siis, kui parima pakkumise summa ei vasta pandipidaja hinnangul vara õiglasele väärtusele. Enampakkumise tulemused selgitab pandipidaja hiljemalt enampakkumisele järgneval tööpäeval. Enampakkumise võitjale teatab pandipidaja tema võidust pakkuja poolt avaldatud e-posti aadressil. Nimetatud aadressil edastatud e-kiri loetakse kättetoimetatuks hiljemalt teisel tööpäeval peale saatmist. Võitnud pakkuja tasub ostusumma teates toodud pandipidaja pangaarvele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumise võitmisest teate saamisest. Omandiõigus varale läheb pakkujale üle üksnes peale ostusumma kohast ning täies ulatuses tasumist.

Kolmandad isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, palutakse neist põhistatult teavitada enampakkumise läbiviijat e-posti aadressil info@eversheds-sutherland.ee hiljemalt 18.02.2020 kell 23:59.

Muudes küsimustes, sh varaga tutvumiseks alates enampakkumise teate avaldamisest kuni enampakkumise lõpuni ning täiendava pildimaterjali saamiseks saata kiri e-posti teel aadressile info@eversheds-sutherland.ee pealkirjaga „Enampakkumine 140120".