Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Suur-Langa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 289 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Suur-Langa
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:23 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.04.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed):56202:001:0544
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Priit Ronk-le kuuluv hoonestamata kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11037802, katastritunnusega 56202:001:0544: Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Suur-Langa. Pindalaga 16,72 ha.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
I. jakku on kantud - Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 11037102, 11037202, 11037302, 11037502, 11037602 ja 11037702. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006;
III. jakku kantud - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks. 15.08.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.08.2016;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 3 000 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (registrikood 10183757, Tartu linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 11037202, 11037302, 11037402, 11037502, 11037602, 11037702. 27.06.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2007;
IV. jakku, 2 järjekohale kantud - Hüpoteek summas 1 350 000,00 krooni osaühing MADEKS INVEST (registrikood 10420660) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 28.05.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.07.2008.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteekide ja keelumärgetega seotud kanded kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!

NB!!! Käesolevale enampakkumisele rakendub kinnisasja omandamise kitsendamise seadus, kuna kinnisasja pindala ületab 10 ha ning sellest 16.07ha on metsamaa.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 4 lg 1 kohaselt on Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi (edaspidi lepinguriik) kodanikul õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega (KAOKS § 4 lg 4)
Kui lepinguriigi juriidiline isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 sätestatud nõuetele, võib ta omandada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal (KAOKS § 4 lg 6).

Kolmanda riigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on vahetult enne loa taotlemist elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega (KAOKS § 5 lg 1 p 2).
Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse (KAOKS § 5 lg 4). Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada nii põllumajandus- kui ka metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse. (KAOKS § 5 lg 5).
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõigetes 3-5 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitab isik kohtutäiturile lepinguriigi juriidilise isiku asukohajärgse riigi pädeva asutuse väljastatud dokumendi, mis tõendab isiku vastavust nimetatud nõuetele (KAOKS § 9 lg 2). Isik, kes on käesoleva seaduse § 4 lõigetes 3-5 või § 5 lõikes 1 või lõigetes 3-5 sätestatud nõuete kohaselt tegelenud Eestis põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega, esitab kohtutäiturile selle kohta Maksu- ja Tolliameti tõendi (KAOKS § 9 lg 3).

Loa olemasolu ja nõuetele vastavust kontrollib kohtutäitur ning kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada registreerimistähtaja lõppemiseni. Dokumentide esitamata jätmisel, jätab kohtutäitur registreerimistaotluse rahuldamata.


Alghind: 53 000 euro(t).

Omanik: Priit Ronk (isikukood 34805120210)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52075 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.04.2020 10:00 oksjonil ID52075 osalemise eest. Kinnisvara: Suur-Langa, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.04.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2020 kell 09:00 ja lõpeb 09.04.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 17.04.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumise läbiviimist puudutav lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2016/4580
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1591335
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2016/4580
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1497182)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509072)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526670)