Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Kase 6-22

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 4248 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:60.6
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Kase 6-22
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):32222:002:0004
 
Ametlik Teadaanne

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs müüb ELEKTROONILISEL enampakkumisel e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee käesolevas teadaandes nimetatud vara. Elektrooniline enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 03.01.2014 kell 12:00 ja lõpeb 10.01.2014. a kell 10:00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 2 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Enampakkumisele registreerida ja pakkumisi saab teha ainult www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele ja tähtaegadele. Enampakkumisel müüdav vara: Svetlana Barkanova'le ja Aleksandr Barkanova'le kuuluva ning Viru Maakohtu kinnistusosakonna Kohtla-Järve kinnistusjaoskonna registriossa nr 2490107 (katastritunnus 32222:002:0004) kantud korteriomand, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Kase 6-22. Pindala 5100 m². 606/40426 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 22, mille üldpind on 60,60 m² ja mille tähistus plaanil on 6. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 2488007, [...] 2493907 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. 3-toaline korter, üldpind 60,6 m², I korrus. Korteril on võlg korteriühistu ees summas 600 eurot seisuga 29.11.2013. Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks AS Bigbank (registrikood 10183757) kasuks. 19.04.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.04.2010. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Vara alghind on 5000 eurot. ENAMPAKKUMISELE REGISTREERIMISE KORD JA TÄHTAEG Enampakkumisele tuleb end registreerida www.oksjonikeskus.ee keskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel. Enampakkumisele registreeritakse enne enampakkumise algust. Enampakkumisele registreerimine on avatud alates 02.12.2013 kell 09:00 ja lõpeb 02.01.2014. a kell 10:00 elektroonilises oksjonikeskkonnas. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on kohtutäituri kontole laekunud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. TAGATISRAHA TASUMISE KORD JA TÄHTAEG. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast. Tagatisraha tuleb maksta "Kohtutäitur Raigo Pärs" ametialasele arveldusarvele Swedbank 221016565994. Selgitusse palun märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Tagatisraha laekumise tähtaeg on 02.01.2014 kell 00:00. Hilisemaid laekumisi ja nõuetekohaselt täitmata maksekorraldusi ei arvestata! Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. OSTUHINNA TASUMISE TINGIMUSED Kui ostuhind jääb alla 12 700 euro, peab elektroonilise enampakkumise võitja tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna. Kui ostjaks on sissenõudja, kelle nõue ületab ostuhinna või on sellega võrdne, tehakse tasaarvestus tema nõudega ulatuses, mis vastab osale, mida sissenõudjal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud tulemi jaotamisel. Tasaarvestamata jäänud ostuhinna osa tasub sissenõudja kohtutäituri ametialasele kontole käesolevas paragrahvis sätestatud korras. Kohtutäitur kuulutab enampakkumise nurjunuks, kui parim pakkuja ei tasu ostuhinda või üht kümnendikku sellest ettenähtud ajaks. OSTUHINNA TASUMINE LAENUGA Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist (hiljemalt enampakkumisele järgneval tööpäeval). Teade saata aadressile raigo.pars@taitur.just.ee. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale TMS §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga või taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist (juhul kui ostuhind ületab 12 700 eurot) täiendavalt 15 päeva võrra, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist (hiljemalt enampakkumisele järgneval tööpäeval). KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Korteriühistuseaduse § 7 lg 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest. Ostja võib üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud tingimustel ja tähtaja jooksul. Ostja ei või üüri- või rendilepingut üles öelda, kui kinnistusraamatusse on kantud märge võlaõigusseaduse § 324 kohaselt ja märget ei saa kinnistusraamatust järjekoha tõttu kustutada. KINNISASJA OMANDAMINE JA JUHUSLIKU HÄVIMISE RIISIKO ÜLEMINEK Omand enampakkumisel müüdud kinnisasjale tekib enampakkumise akti alusel kinnistusraamatusse kande tegemisega. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee. Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 alusel.