IdaViru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 38-16

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 62 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: IdaViru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 38-16
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:5 800.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.10.2019 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Tatiana Platonova (isikukood 46308133714) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel enampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Tatiana Platonova pankrotivara koosseisus oleva ½ suuruse mõttelise osa 03.07.2010.a. surnud Rimma Biryukova (IK 44105293715) pärandvara ühisusest.Pankrotihaldurile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu võlgniku osalusele vastav 2/6 mõtteline osa korteriomandist, millise kehtivad kinnistusraamatu kanded on järgnevad:I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 2308709, katastritunnus 51102:005:0012, Elamumaa 100%, IdaViru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 38. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.. Pindala 7281 m2. 573/53047 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 16, mille üldpind on 57,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 16. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2307209, 2307309, 2307409, 2307509, 2307609, 2307709, 2307809, 2307909, 2308009, 2308109, 2308209, 2308309, 2308409, 2308509, 2308609, 2308809, 2308909, 2309009, 2309109, 2309209, 2309309, 2309409, 2309509, 2309609, 2309709, 2309809, 2309909, 2310009, 2310109, 2310209, 2310309, 2310409, 2310509, 2310609, 2310709, 2310809, 2310909, 2311009, 2311109, 2311209, 2311309, 2311409, 2311509, 2311609, 2311709, 2311809, 2311909, 2312009, 2312109, 2312209, 2312309, 2312409, 2312509, 2312609, 2312709, 2312809, 2312909, 2313009, 2313109, 2313209, 2313309, 2313409, 2313509, 2313609, 2313709, 2313809, 2313909, 2314009, 2314109, 2314209, 2314309, 2314409, 2314509, 2314609, 2314709, 2314809, 2314909, 2315009, 2315109, 2315209, 2315309, 2315409, 2315509, 2315609, 2315709, 2315809, 2315909, 2316009, 2316109, 2316209, 2316309, 2316409, 2316509, 2316609, 2316709, 2316809, 2316909, 2317009, 2317109, 2317209, 2317309, 2317409, 2317509, 2317609, 2317709, 2317809, 2317909, 2318009, 2318109, 2318209, 2318309, 2318409, 2318509, 2318609, 2318709, 2318809, 2318909, 2319009, 2319109 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 30.12.2003 asjaõiguslepinguga.II jagu - Tatiana Platonova (isikukood 46308133714) 1/6 kaasomandistÜhisomanikud Larissa Birjukova (isikukood 47107013738), Aleksandr Birjukov (isikukood 39310013751), Jevgeni Birjukov (isikukood 39902253727) 1/6 kaasomandistÜhisomanikud Tatiana Platonova (isikukood 46308133714), Aleksandr Birjukov (isikukood 39310013751), Jevgeni Birjukov (isikukood 39902253727) 4/6 kaasomandist.III jagu - Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 02.11.2018 kohtumäärusega 21816402 on välja kuulutatud füüsilise isiku Tatiana Platonova (ik 46308133714) pankrot 2.11.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 12.11.2018. Kohtunikuabi Tiina AdobergIV jagu - kehtivad hüpoteekide kanded puuduvadMärkus kustutatakse peale edukat enampakkumist.Korter on 3-e toaline ja vajab remonti. Pankrotihalduril puuduvad muud andmed pärandaja vara ja kohustuste kohta ning pankrotihaldur välistab enda vastutuse seoses pärandvara ühisuse koosseisuga (vara, kohustused).Pärandvara läks pärimisele 3 kaaspärija vahel.Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara (so pärandvara ühisuse koosseisus oleva korteriomandi) põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Alghind: 5 800 euro(t).

Omanik: Tatiana Platonova (isikukood 46308133714)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48754 ning tasuda tagatisraha 580 eurot Tatiana Platonova arveldusarvele nr EE341010562000734008 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2019 11:00 oksjonil ID48754 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 18.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsiooni saamiseks kontakteeruda pankrotihalduriga tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-18-16402
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1523534
Seotud teadaanded:Menetlus 2-18-16402
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1418831)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1421523)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1433824)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1448017)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1450407)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1459504)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477105)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1493229)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1508389)