Piiroja Lossimäe küla, Elva vald, Tartu, maakond

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 664 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress: Piiroja Lossimäe küla, Elva vald, Tartu, maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Sirje Tael
 
Alghind:400 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.11.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed): 69402:001:0233
 
Ametlik Teadaanne

OÜ Foorum Puit (registrikood: 11533171) pankrotihaldur Sirje Tael avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Müüdav tervikvara:
OÜ Foorum Puit (pankrotis) pankrotivara hulka kuuluva Piiroja kinnisasjal oleva tootmisüksuse (asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Lossimäe küla, Piiroja)vara tervikvarana. Müüdava tervikvara üldised andmed on avaldatud käesolevas teates.
Müüdava tervikvara kokkuvõtlik koosseis on alljärgnev:
1. KINNISVARA
Kinnisasi 143004 asukohaga Piiroja Lossimäe küla, Elva vald, Tartu, maakond, kinnistusregistri andmetega:
Katastritunnus 69402:001:0233
Sihtotstarve ja asukoht: Maatulundusmaa 95%, Tootmismaa 5%,
Pindala: 5,6 ha
Omanik: Foorum Puit OÜ (registrikood 11533171)
Kehtivad koormatised ja kitsendused kinnistusraamatu III jaos:
kanne 5: Märkus üürilepingu (üürilepingu pool: Aktsiaselts NORDVEO (registrikood 10078635)) kohta tähtajaga 31.12.2022 . Kanne asub samal järjekohal III jao kandega nr 4. 26.03.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.03.2012. Kohtunikuabi Anneli Luur
kanne 7: Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Avalikes huvides tähtajatu ja üleantav isiklik kasutusõigus elektripaigaldise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 23.01.2013 lepingu punktidele kolm (3), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 23.01.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.01.2013. Kohtunikuabi Astrid Perv
kanne 10: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OÜ NEPCon (registrikood 10835645), kohtutäitur Oleg Sirotin (isikukood 36006032757) kasuks. 16.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.10.2018. Kohtunikuabi Siiri Lend
Kanne 11: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Janek Pool (isikukood 36911116013), Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. 15.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.11.2018. Kohtunikuabi Sigrid Orumets
Kanne 12: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks pankrotihaldur Sirje Tael (registrikood 46901096550) kasuks.Kohtumäärusega 2-19-10335 on nimetatud Foorum Puit OÜ (registrikood: 11533171) ajutiseks pankrotihalduriks Sirje Tael 46901096550. 25.10.2019 pankrotihalduri avalduse alusel sisse kantud 15.11.2019. Kohtunikuabi Anu Kuus
Kinnistusraamatus IV jaos kehtivad hüpoteegid:
kanne 5: Hüpoteek summas 2 500 000,00 krooni Peeter Kroonberg (isikukood 36310222789) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.09.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.09.2008.Kohtunikuabi Astrid Perv
kanne 5: Kannete järjekoha suhe on järgmine: Kande järjekoht on 4 jao kande nr 6 järel. 14.12.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.12.2015. Kohtunikuabi Anneli Luur
kanne 6: Hüpoteek summas 500 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kande järjekoht on 4 jao kande nr 5 ees. 14.12.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.12.2015. Kohtunikuabi Anneli Luur
Kinnisasjal asuvad saekaater(kaarhall), tootmishoone ja kaskkuivatuskambrit, tootmishoone(kaarhall), remondihall, 3 laudade varjualust, kontorihoone; puurkaev, saeveski varjualune, hakkesaht, saepurusaht, koore /klotsisaht, veehoidla.
Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi kinnisasjal asuvate ehitiste seisundi kohta ega ehitistele ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise ja/või kehtivuse kohta, samuti ehitiste projektile vastavuse ning ehitistel varjatud või varjamata puuduste olemasolu või nende puudumise kohta. Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitiste andmete ja ehitistega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.
Kinnisasja hind: 300 000.00 eurot.

2. VALLASVARA
Piiroja tootmisüksuses asuv vallasvara nimekiri on alljärgnev:
Hüdrauliline naelutusmasin
Tootmisliin Kartro-Randek koos selle juurde kuuluvate oluliste osadega
Katel koos automaatikaga
Puhkeruumi mööblikomplekt
Terituspink
Käsitõstuk
Naelapüstol
Laadija naelapüstolile
Gaasiseade
Rullnaela püstol
Tuletõrje signalisatsioon
Ahi/remondihall
Ahi/tootmishall
Saepurupunker
Saepurutransportöör
Rullnaelapüstol
Naelapüstol MAX
Naelapüstol MAX
Espressoautomaat
Paljundusmasin
Kontori mööblikomplekt
Äriregistris registreeritud andmete kohaselt on vallasvara koormatud kommertspantidega 1.jrk Aktsiaselts Intrum Estonia ning 2.jrk Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi vallasvara seisundi kohta, sh. varjatud ja varjamata puuduste kohta.
Vallasvara hind: 100 000.00 eurot.

Tervikvara müügi üldised tingimused, valduse üleandmine ja õiguste lõppemine.
Kinnisasi ja vallasvara müüakse ühiselt tervikvarana ja sellises seisundis nagu need müügi hetkel on (as is). Ostja arvestab asjaoluga, et tegemist ei ole uue, vaid kasutusel olnud varaga. Pankrotihaldur ei anna müüdava vara osas mistahes muid kinnitusi peale nende, millised on selgesõnaliselt antud käesolevas enampakkumise teates. Vara müüakse tingimusega, et ostjal ei ole õigus esitada mistahes pretensioone ega nõudeid tulenevalt vara seisundist ja võimalikest varjatud või varjamata puudustest. Vara seisundi ning võimalike puudustega seotud riski kannab tervikuna ostja, välja arvatud osas, mille kohta on pankrotihaldur andnud selgesõnalisi kinnitusi.

Kuivõrd käesoleva tervikvara müügi näol on tegemist ettevõtte müügiga, ei lisandu müügihinnale käibemaksu (käibemaksuseaduse § 4 lg 2 p 1).
Müüdava tervikvara hulka kuuluvad üksnes käesolevas teates loetletud esemed ja õigused, sealhulgas ei kuulu müüdava tervikvara hulka OÜ Foorum Puit nõuded kolmandate isikute vastu ja kohustused kolmandate isikute ees, samuti OÜ Foorum Puit kassas ja/või pangakontol olev raha, ega OÜ Foorum Puit muu vara, mida ei ole käesolevas teates nimetatud.
Vaatamata asjaolule, et tegemist on ettevõtte müügiga, ei lähe VÕS § 181 kohaselt tervikvaraga seotud lepingud ostjale üle ning nende lepingute ostjale üleminekuks on vajalik iga vastava lepingu teise poole nõusolek. Pankrotihaldur ei ole selliseid nõusolekuid saanud ning ei võta ka kohustust selliseid nõusolekuid küsida ega taga muul viisil ostjale OÜ Foorum Puit A lepingule üleandmist (v.a. töölepingud).
Vaatamata eeltoodule lähevad siiski tervikvara müümisel ostjale üle kinnistusraamatuse kantud III jaos esimese kehtiva kandega üürileping märkusega tähtajaga 31.12.2022 (üürilepingu pool AS NORDVEO (registrikood 10078635). Üürilepinguga on välja üüritud kinnisasjal olev kontorihoone (86,8 m²) ning remondihall (512,4 m²) Nordveo OÜ-le (10078635) kuu üüritasuga 50 eurot kehtivusega kuni 31.12.2022.
Tervikvara müümisel lõppevad kõik vallasvara suhtes kehtivad asjaõigused (sh. pandiõigused) ning kinnisasja koormavad ja kinnistusraamatusse kantud hüpoteegid ja pankrotihalduri kasuks seatud keelumärge.

Tervikvara (s.o. kinnisasi ja vallasvara) enampakkumise alghind kogu tervikvarale kokku on 800 000 eurot. Enampakkumisel võetakse arvesse üksnes need pakkumised, mis on võrdsed või pakkumiste sammu (või selle kordse võrra) suuremad kui alghind. Pakkumisi saab teha üksnes ühiselt tervikvarale kokku ühise pakkumise hinnana. Käesolevas teates näidatud tervikvara osade hinnad ei oma enampakkumisel ostja jaoks õiguslikku tähendust.
Vara müüakse enampakkumisel osalejale, kes teeb enampakkumise tingimustele vastavas korras suurima pakkumise ning ostuhinnaks loetakse vastav suurim pakkumine.
Enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinnast 1/10 enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval ja ülejäänud osa ostuhinnast 15 päeva jooksul. Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamine ja laenuga tasumine toimub täitemenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

 

Alghind: 400 000 euro(t).

Omanik: OÜ Foorum Puit (registrikood: 11533171)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56630 ning tasuda tagatisraha 15 000 eurot OÜ Foorum Puit (pankrotis) arveldusarvele nr EE331010220089683014 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.11.2020 10:00 oksjonil ID56630 osalemise eest. Kinnisvara: Piiroja, Elva vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.11.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 04.11.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.11.2020 kell 10:00 ja lõpeb 12.11.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava tervikvara kohta info saamiseks ning varaga vahetuks tutvumiseks aja kokku leppimiseks palun tervikvara ostmisest huvitatud isikutel pöörduda e-posti teel
alljärgneval aadressil: sirje@stael.ee
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Tartu mnt 16, IV korrus, e-post:
info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 2-19-10335
pankrotihaldur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7407611
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
Telefon: 7401551
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1667790
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-10335
Pankroti väljakuulutamise teade (1556195)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1569135)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1573676)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1599444)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1606927)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1609529)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1620873)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1633601)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1649970)