Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Ristimetsa tee 18

Täna vaadatud: 11 korda. Kokku vaadatatud 885 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:10730
Asukoht:Tartumaa
Aadress: Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Ristimetsa tee 18
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:17 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:01.06.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):43201:002:0206
 
Lisainfo & Finantseerimine
Elamumaa 100%
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4739604 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Ristimetsa tee 18, Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond (kinnistu katastritunnusega 43201:002:0206).

Kinnistu pindala on 10 704 m². Sihtotstarbeliselt 100% elamumaa, mille kõlvikuline koosseis on: haritav maa 2024 m², looduslik rohumaa 6550 m², metsamaa 1325 m² ja muu maa 805 m².

Olemas on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt elamumaa kasutusotstarbega krundile nähakse ette üksikelamu ehitamise võimalus, lubatud on kuni 3 abihoonet. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 15% krundi pindalast. Üksikelamu suurimaks kõrguseks on 8 m ja abihoonel kuni 4 m.

Planeeringuga määratakse uute hoonete põhilised arhitektuurinõuded:
· katusekalle 30°- 45°;
· korruselisus põhihoonel 2, abihoonel 1
· välisviimistluse materjalid: lubatud on kombineerituna kivi, laudvooder, fassaadivineer, klaas, krohv ja välisvooderduseta palk. Keelatud on plastikvooder, viimistluskatteta betoon ja gaasbetoon, värvkattega plekk.
· hoonete arhitektuur peab piirkonda sobima, olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonna kvaliteeti parandav.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik üleantav kasutusõigus elektripaigaldise - 15 kV õhuliini - ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks . Muus osas on kasutusõiguse ese ja sisu kirjeldatud 16.03.2004 lepingu punktides 3.3 kuni 3.5., lepingu punktis 4 ja lepingu lisaks oleval plaanil. Kasutusõigus seatakse tasuta kuni 31.12.2008 ja alates 01.01.2009 tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale. Kinnistu 667704 jagamisel siia üle kantud. 27.06.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2013.

kande 2 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS Eesti Telekom (registrikood 10234957) kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 11.04.2007 lepingu punktile 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kinnistu 667704 jagamisel siia üle kantud.

kande 3 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu ja üleantav isiklik kasutusõigus elektripaigaldise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 30.04.2008 lepingu punktidele kolm (3), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kinnistu 667704 jagamisel siia üle kantud. 27.06.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2013.

kande 7 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Krediidimenetluse Keskus OÜ (registrikood 12360666) kasuks. 17.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.10.2019.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 50 000,00 eurot Krediidimenetluse Keskus OÜ (registrikood 12360666) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Peale kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegikanne kustutatakse.

Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: Reimo Avastu (isikukood 38803022720)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53054 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.06.2020 11:00 oksjonil ID53054 osalemise eest. Kinnisvara: Ristimetsa tee 18, Luunja vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.05.2020 kell 15:00 ja lõpeb 01.06.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.06.2020 kell 12:00 ja lõpeb 05.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/5039
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Aap Kulik
Telefon: 7828113
E-post: aap.kulik@tartutaitur.ee
Teadaande number 1605552
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2019/5039
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1566942)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1584120)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1595461)