OÜ Terasus Holdings (registrikood 14090254) osa nimiväärtusega 1 250 eurot

Täna vaadatud: 6 korda. Kokku vaadatatud 193 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:100 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.11.2018 09:30
 
Ametlik Teadaanne

Loginvest OÜ (registrikood 12478215) müüb pandipidajana avalikul suulisel enampakkumisel pandiõigusega koormatud Tarne OÜ'le (registrikood 14300912) kuuluva OÜ Terasus Holdings (registrikood 14090254) osa nimiväärtusega 1 250 eurot (edaspidi Vara). OÜ Terasus Holdings põhikirja kohaselt on osa võõrandamisel kolmandatele isikutele teistel osanikel ostueesõigus.
Enampakkumise korraldab Advokaadibüroo COBALT OÜ (Pärnu mnt. 15, Tallinn 10141, telefon +372 665 1888, e-post enampakkumine@cobalt.legal (edaspidi Enampakkumise Korraldaja).


Vara alghind on 100 000 eurot.


Enampakkumisest osavõtmiseks ja pakkumiste esitamiseks tuleb enne pakkumise esitamist tasuda tagatisraha, mis on 10 000 eurot, mis peab olema laekunud hiljemalt 15.11.2018 kell 16.00 Advokaadibüroo COBALT OÜ pangakontole nr EE792200221062863747 selgitusega „Tagatisraha 19.11.2018 toimuva OÜ Terasus Holdings osa enampakkumisel osalemise eest". Loginvest OÜ-l kui pandipidajal ei ole kohustust tasuda tagatisraha. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja puhul Vara müügihinna hulka. Teistele enampakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse. Juhul kui enampakkumise võitja Vara müügilepingut enampakkumisel kehtestatud tingimustel ei sõlmi, tagatisraha ei tagastata.
Enampakkumise korra ja Vara müügilepingu edastab Advokaadibüroo COBALT OÜ e-posti teel soovijatele. Sellekohasest soovist palume teada anda e-posti aadressil enampakkumine@cobalt.legal.
Enampakkumine toimub suuliselt. Enampakkumine toimub Advokaadibüroos COBALT (Pärnu mnt. 15, Tallinn 10141) 19.11.2018 algusega kell 09.30.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb saata digitaalallkirjastatud avaldus e-posti aadressil enampakkumine@cobalt.legal. Avaldus enampakkumisel osalemiseks peab olema jõudnud eelnimetatud aadressile hiljemalt 15.11.2018 kell 16.00.


Avalduses enampakkumisel osalemiseks peavad sisalduma järgmised andmed:
(i) pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
(ii) enampakkumisel osalevate pakkuja esindajate nimed ja isikukoodid (maksimaalselt 2);
(iii) füüsilise isiku puhul isikut tõendav dokument, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku õigus- ja teovõimet ja tema esindaja volitusi tõendavad dokumendid. Tehingulisel esindajal tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri;
(iv) avaldus enampakkumisel osalemiseks enampakkumise korras toodud tingimustel;
(v) kinnitus, et pakkuja on tutvunud ning nõustub enampakkumise korraga;
(vi) pakkuja kinnitus selle kohta, et ostab Vara niisugusena, nagu see on, ning loobub kõigist võimalikest vastuväidetest ja nõuetest, mis võivad tuleneda Vara võimalikest puudustest või mittevastavusest pakkuja ootustele;
(vii) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;
(viii) pangakonto number, kuhu kanda vajadusel tagasi tasutud tagatisraha.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja tagatisraha on tasutud.
Enampakkumise Korraldaja tunnistab enampakkumise võitjaks enampakkumisel pakkumise esitaja, kes tegi nõuetekohase ja suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks või enam pakkujat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, on Enampakkumise Korraldajal õigus valida oma äranägemisel parima pakkumise teinud isik võrdse pakkumise teinud pakkujate hulgast.
Enampakkumise Korraldaja teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise võitjast kohapeal viivitamata pärast enampakkumise lõppu.
Vara müükase müügilepingu sõlmimise hetke olukorras („as is"). Loginvest OÜ ega Enampakkumise Korraldaja ei anna mingeid kinnitusi Vara kohta ja ei vastutata Vara võimalike puuduste eest.
Enampakkumise võitja peab sõlmima hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise võitja kuulutamise päevast Vara müügilepingu enampakkumise korrale lisatud kujul. Ostuhind peab olema laekunud Loginvest OÜ arveldusarvele nr EE581010220220446227 hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise võitja kuulutamise päevast, kuid hiljemalt müügilepingu sõlmimise hetkeks.
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma üksnes rahas ning nende poolt ostuhinna tasumine tasaarvestamise teel on lubatud ainult Loginvest OÜ nõusolekul.
Enampakkumise võitja kannab kõik vara üleandmisega seotud kulud. Vara omand ja valdus antakse ostjale üle vastavalt müügilepingule. Ostuhinna tähtaegse tasumisega hilinemisel on Enampakkumise Korraldajal õigus pakkumine tagasi lükata ning müüa Vara paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujale või kuulutada enampakkumine nurjunuks.
Enampakkumise Korraldajal on igal ajal õigus lükata tagasi kõik esitatud pakkumised, loobuda enampakkumisest ning lugeda enampakkumine nurjunuks. Enampakkumisel osalejad osalevad enampakkumisel täielikult oma kulul ja riisikol. Loginvest OÜ ega Enampakkumise Korraldaja ei hüvita ühelgi juhul, sh ka enampakkumisest loobumisel, enampakkumisel osalemiseks tehtud kulutusi ega vastuta enampakkumise korraldamisel osalejatele tekkinud kahju eest. Pakkujad loetakse enampakkumisel osalemise avalduse esitamisega kõikidest vastastavatest nõuetest loobunuks.