Elektrilised kiirboilerid ja nende lisad

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 229 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:9 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.04.2020 12:00
 
ManusSuurus
Lisa 1 (kaubanimekiri).pdf27.98 KB
Ametlik Teadaanne

KIRJALIKU KORDUSENAMPAKKUMISE TINGIMUSED
1. Kordusenampakkumise ese
Pandipidaja DSV Estonia AS müüb avalikul kordusenampakkumisel pandiõiguse alusel OSO
HOTWATERS ASle (registrikood 986 173 617) kuuluva kauba (elektrilised kiirboilerid ja nende lisad)
(edaspidi ka Kaup) vastavalt käesolevate tingimuste lisaks 1 olevale nimekirjale alghinnaga 9500,00
eurot. Kaup asub DSV Estonia AS tollilaos asukohaga Pärnu maantee 535, Saku vald.
2. Korduspakkumuse esitamise ning avamise tähtaeg ja kord
2.1. Korduspakkumus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressile info@abtalts.ee
hiljemalt 29.04.2020.a kell 12:00. E-kirja subject-reale tuleb märkida "Kordusenampakkumine."
2.2. Kordusenampakkumisele laekunud pakkumuste avamine toimub 29.04.2020.a algusega kell 14:00
Advokaadibüroos Talts & Partnerid, aadressil Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11. korrus.
3. Nõuded pakkumuse vormile ja sisule
3.1. Pakkumused tuleb vormistada eesti keeles.
3.2. Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes väljendatuna numbrite ja sõnadega.
3.3. Pakkumused peavad olema allkirjastatud selleks vastavat õigust omava isiku poolt ning sisaldama
järgmisi andmeid:
3.3.1. avaldus Kauba ostmiseks kordusenampakkumise tingimuste alusel ja kohaselt;
3.3.2. täielikud andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja
aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja postiaadress ning registrijärgne aadress) ja
kontaktisiku nimi ning kõigi sidevahendite numbrid.
3.3.3. esitatud üks alljärgnevast tõendusest pakkumise tagatise olemasolu kohta:
3.3.3.1 maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta või
3.3.3.2 Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutuse väljastatud garantiikiri (pangagarantii).
3.3.4. volikiri, juhul kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest.
3.3.5. volikiri füüsilise isiku esindamise korral.
4. Tagatisraha
4.1. Kordusenampakkumise tagatisraha suurus on 10% kordusenampakkumise alghinnast ja see peab
olema DSV Estonia AS arvelduskontole nr EE661700017000279507, Luminor Pank, laekunud
hiljemalt 29.04.2020.a kell 12:00. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida " OSO HOTWATERS AS
kordusenampakkumise tagatis." Kordusenampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse müügisumma
osaliseks katteks.
4.2. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 10 (kümne) pangapäeva jooksul pärast
kordusenampakkumise tulemuste kinnitamist samale kontole, kust see tasuti.
4.3. Pakkujale, kes põhjustas kordusenampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise,
tagatisraha ei tagastata.
5. Kordusenampakkumise tingimused
5.1. Pakkujal on võimalik Kaubaga tutvuda DSV Estonia AS tollilaos tööpäevadel alates kella 10.00-st
kuni 16.00-ni teavitades tutvumise soovist ja täpsest ajast eelnevalt kordusenampakkumise korraldajat
e-posti teel aadressil info@abtalts.ee.
5.2. Ostja kinnitab, et on pakkumust esitades teadlik Kauba kogusest, kvaliteedist, olemusest ja selle
ringlusse laskmisega kaasnevatest kuludest (sh deklareerimise kohustusest ja kuludest) ning maksudest
(s.h tollimaksu ja käibemaksu tasumise kohustusest) ega oma selles osas müüja vastu mingeid
pretensioone. Ostja kinnitab, et tal on olnud piisav võimalus Kaup üle vaadata ning tal ei ole müüja
suhtes kauba varjatud puudustest ega muudest asjaoludest tulenevaid nõudeid ja pretensioone. Ostja
kinnitab pakkumist esitades, et ei esita eelnimetatud asjaoludega seotud pretensioone ja nõudmisi ka
tulevikus. DSV Estonia AS ei vastuta Kauba mis tahes puuduste või riskide eest.
5.3. Pakkumused, mis ei ole tähtajaks laekunud, kordusenampakkumise ei osale. Mittetähtaegselt
esitatud pakkumused tagastatakse pakkumuse esitajale avamata.
5.4. Avalikul kirjalikul kordusenampakkumise osaleja pakkumus on kehtiv ja ei kuulu tagasivõtmisele
kolmekümne (30) päeva jooksul alates pakkumuse esitamise päevast. Pakkumuse esitamisel enne
kordusenampakkumise lõppemise tähtpäeva, pikeneb pakkumuse kehtivus võrdeliselt päevade arvuga,
mille võrra see varem esitati.
5.5. Pärast pakkumuste avamist esitatakse DSV Estonia AS juhatusele ettepanek võõrandada
kordusenampakkumise ese parima pakkumuse teinud isikule. Juhatuse otsusest informeeritakse
pakkujat kirjalikult.
5.6. Ostja peab tasuma kogu müügihinna ja kõik Kauba ringlusse laskmisega kaasnevad kulud (sh
deklareerimise kulud) ning maksud (s.h tollimaksu ja käibemaksu) hiljemalt kümne (10) päeva jooksul
pärast seda kui DSV Estonia AS on Ostjat informeerinud, et tema pakkumine on tunnistatud parimaks.
Pakkumuses esitatud ostuhinna tasumise viisiks ei või olla tasaarvestus.
5.7. Kui parima pakkumuse esitaja ei ole ostuhinda ja kõiki Kauba ringlusse laskmisega kaasnevaid
kulusid ja maksusid tasunud kümne (10) päeva jooksul pärast tema teavitamist pakkumuse parimaks
tunnistamisest, kaotab ta kordusenampakkumise eseme ostmise õiguse ja sellisel juhul temale
tagatisraha ei tagastata.
5.8. Kui kordusenampakkumise võitnud Ostja ei tasu ostuhinda ja kõiki Kauba ringlusse laskmisega
kaasnevaid kulusid ja maksusid tunnistatakse võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja.
5.9. DSV Estonia AS-l on õigus igal ajal kõik pakkumused tagasi lükata ja/või loobuda
kordusenampakkumisest ja/või lugeda kordusenampakkumine nurjunuks. Kordusenampakkumisel
osalejad osalevad kordusenampakkumisel täielikult omal kulu ja riisikol. DSV Estonia AS ega
kordusenampakkumise korraldaja ei hüvita ühelgi juhul, sh kordusenampakkumise loobumisel,
kordusenampakkumisel osalemiseks tehtud kulutusi ega vastuta kordusenampakkumise korraldamisel
osalejatele tekkinud kahju eest. Pakkujad loetakse kordusenampakkumisel osalemise avalduse
esitamisega kõikidest vastavatest nõuetest loobunuks.
5.10. Kordusenampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima müügihinna pakkunud Ostja. Kui kaks
või enam Ostjat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav
kordusenampakkumine. Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui
üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise
teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni
võitja väljaselgitamiseni.
5.11. DSV Estonia AS lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige
pakkumist, mis ei kata alghinda või selle isiku pakkumist, kes ei tohi kordusenampakkumisel osaleda
või tingimuslikku pakkumist. DSV Estonia AS võib tagasi lükata ka kordusenampakkumise nurjamise
kavatsusega tehtud pakkumise.
5.12. Kui pakkumuse kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku
nõusolekust, lükkab DSV Estonia AS pakkumuse tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata
viivitamata.
5.13. Kordusenampakkumise eseme (Kauba) juhusliku hävimise riisiko läheb Ostjale üle asja
üleandmise hetkel. Kaup antakse Ostjale üle või loetakse üle antuks ostuhinna laekumisest DSV Estonia
AS-i arvelduskontole. Alates Kauba üleandmisest kannab Ostja kõik Kauba ja selle ladustamisega
seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Kordusenampakkumise esemeks oleva Kauba on
Ostja kohustatud DSV Estonia AS laost ära viima hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul alates Kauba
Ostjale üleandmisest või üleantuks lugemisest, kuid mitte enne ostuhinna laekumist DSV Estonia AS
arvelduskontole. Kui Ostja eelnimetatud kohustust rikub on DSV Estonia AS-l õigus nõuda Ostjalt
hoiutasu suuruses 1m2 0,65€ ööpäev (lisandub käibemaks) ja enne hoiutasu maksmist keelduda asjade
väljaandmisest.
5.14. Kauba omand läheb üle ostuhinna laekumisel DSV Estonia AS-i arvelduskontole.
Teavet kordusenampakkumise osas saab telefonil +372 6 233 017 või e-posti teel info@abtalts.ee.